dilluns, de maig 26, 2003

Els comptes clars i la xocolata espessa. Responsabilitat política en la gestió dels diners públics

Els que tenim responsabilitats en la gestió de diners públics, diners que venen dels tributs que paguen els ciutadans, sabem que hem de fer un esforç en explicar de forma continuada i perseverant la destinació d’aquests diners. A l’Ajuntament de la Roca del Vallès hem fet aquest esforç de transparència durant els darrers 8 anys. Al darrer mandat vam encarregar dues auditories. Fa 3 anys vam contractar un interventor d’escala nacional amb dedicació a temps complert, fet no gaire habitual. I darrerament hem fet un pas més: acabem de presentar una nova auditoria econòmica financera dels comptes municipals per a fer balanç a la gestió dels darrers 4 anys. Hi ha qui pot dir que les auditories tenen un valor relatiu i que amb els darrers escàndols d’empreses americanes i europees tenen poca credibilitat: certament, com en tot a la vida, hi ha bons i mals professionals, bons i mals treballs. Ara bé, això no ens ha de servir d’excusa per no fer més auditories, ni per deixar de tenir en compte un treball fet per una empresa auditora externa i independent, perquè entre d’altres coses l’auditoria és l’únic mecanisme existent d’avaluació extern i independent de la situació econòmica-financera d’un ajuntament. La valoració que en fem d’aquests resultats és molt positiva: la situació econòmica de la corporació és excel·lent. I això ho deixen clar tots els indicadors clau analitzats, sense excepció: superàvits pressupostaris, romanents de tresoreria positius, manteniment del nivell endeutament, provisió de baixes i fallits, pagament als proveïdors a 60 dies. I al mateix temps hem millorat notablement la gestió de la recaptació en període voluntària, reduint substancialment el nivell d’impagats. Que tothom compleixi amb les seves obligacions amb la hisenda municipal ens permet parlar de quelcom tan poc popular però alhora tan important com de justícia tributària. Tot plegat, una evolució positiva des de l’any 1995, que ha permès que, tenint la casa en ordre, l’Ajuntament hagi tingut la capacitat de gestió d’inversió de 24 milions d’euros (uns 4.000 milions de pessetes) durant els darrers 4 anys. Aviat hi ha eleccions i és el moment de passar comptes. Els comptes clars de la nostra gestió estan reflectits en l’informe d’aquesta auditoria que teniu al vostre abast: podeu demanar-ne una còpia a l’Ajuntament o bé descarregar-lo del taulell d’anuncis de la web http://www.laroca.org/.